Regulamin serwisu internetowego WWW.POSYLOCHKA.PL
Regulamin obowiązuje od dn. 31.12.2018
Regulamin serwisu internetowego WWW.POSYLOCHKA.PL
Regulamin obowiązuje od dn. 31.12.2018
Danej Regulamin spełnia funkcję publicznej oferty i umowy agencyjnej.

Wszystkie usługi, świadczone przez Serwis POSYLOCHKA.PL, są uregulowane warunkami danego Regulaminu. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, a zmiany wejdą w życie z dniem ich dokonania.

Prosimy o uważne przeczytanie warunków Regulaminu przed rejestracją na naszej Stronie internetowej. Rejestracja na Stronie lub fakt korzystania z usług Serwisu POSYLOCHKA.PL potwierdza akceptację warunków niniejszego Regulaminu.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na jeden lub kilka warunków Regulaminu nie należy korzystać z naszego serwisu lub jakichkolwiek usług świadczących przez serwis POSYLOCHKA.PL

§1 UŻYTE TERMINY I DEFINICJE

1.1 Serwis Internetowy lub Serwis - Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym https://posylochka.pl oraz subdomenami https://my.posylochka.pl, za pośrednictwem którego dostępna jest dla Użytkowników Usługa Wysyłka przesyłek oraz inne Usługi wymienione w niniejszym regulaminie, którego właścicielem jest Usługodawca.
1.2 Usługodawca - POSYLOCHKA.PL sp. z o.o. , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000713397; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 7010796607; REGON: 369243946.
1.3 Zleceniodawca lub Klient lub Użytkownik - klient, osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu POSYLOCHKA.PL.
1.4 Usługa Wysyłka przesyłek - świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu Usługa Elektroniczna, umożliwiająca Użytkownikowi złożenie zamówienia na zlecenie przez Usługodawcę usługi odbioru, przemieszczania i doręczenia bądź przewozu przesyłki na rzecz Użytkownika.
1.5 Usługa POSYLOCHKA SHOPPING - usługa za pomocą, której Klient samodzielnie dokonuje zakupów i wykorzystuje dla dostawy adres Usługodawcy. Po przybyciu towaru na magazyn odpowiedniej ilości towarów, Usługodawca przesyła odpowiednio przygotowaną Przesyłkę na wskazany przez Klienta adres.
1.6 Przesyłka – paczka, koperta lub innego rodzaju spakowana rzecz, która zgodnie z regulaminem świadczenia usług przez Przewoźnika (dalej jako ,,Regulamin Przewoźnika"/,,Regulamin świadczenia usług Przewoźnika") oraz informacjami na Stronie Serwisu, może zostać zlecona do przewozu i dostarczenia do adresata przez Przewoźnika.
1.7 Przewoźnik – podmiot profesjonalnie zajmujący się przewozem i doręczaniem towarów, realizujący we własnym imieniu na własną rzecz usługi, zgodnie Regulaminem świadczenia usług Przewoźnika, którym się posługuje.
1.8 Konto lub Konto Użytkownika - Usługa Elektroniczna świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika - oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres e-mail) i fakultatywnie hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy umożliwiający korzystanie z Usług Serwisu POSYLOCHKA.PL na warunkach określonych w regulaminie danej Usługi Elektronicznej.
1.9 Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta w Serwisie Internetowym, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
1.10 Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników Serwisu drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
1.11 Umowa – umowa o świadczenie Usług Serwisu, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
1.12 BOK - Biuro Obsługi Klienta Usługodawca, które udziela Użytkownika informacji w zakresie prowadzonej przez Serwis Internetowy działalności, w tym na temat Serwisu, Towarów, Regulaminu oraz aktualnych Promocji, w dni robocze w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w soboty w godzinach od 10:00 do 15:00, pod adresem e-mail: manager.posylochka@gmail.com, za pośrednictwem chatu on-line na stronie internetowej oraz korespondencji z osobistego profilu dostępnego po zalogowaniu. Koszt połączenia z Biurem Obsługi Klienta - opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora.
1.13 RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
1.14 Regulamin - niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów o świadczenie Usług Serwisu oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Usługodawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1 Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego WWW.POSYLOCHKA.PL (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym"/,,Serwisem") , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000713397; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 7010796607; REGON: 369243946, zwaną dalej ,,Usługodawcą".
2.2 Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
2.3 Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej WWW.POSYLOCHKA.PL, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
2.4 Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
2.5 Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
2.6 Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
2.7 Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
2.8 Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.

§3 REJESTRACJA W SERWISIE

3.1 W celu założenia Konta Użytkownik dokonuje rejestracji. Rejestracji mogą dokonać jedynie osoby fizyczne, posiadające pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne i jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, jednak mogą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
3.2 Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego w Serwisie.
3.3 Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności, przeglądania informacji dostępnych w Serwisie, dokonania symulacji kosztów doręczenia Przesyłki do wybranego miejsca za pośrednictwem usług Przewoźników prezentowanych w Serwisie, nadania przesyłki u Przewoźnika, jak też korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.
3.4 Celem Serwisu internetowego jest udostępnienie jego Użytkownikom informacji na temat możliwości, ogólnych warunków doręczenia Przesyłki do wybranych miejsc, informacji o Przewoźnikach, którzy oferują swoje usługi w tym zakresie, jak również dokonania symulacji kosztów takich usług. W przypadku wybranych Przewoźników, Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu również dokonanie nadania Przesyłki do przewozu bezpośrednio danemu Przewoźnikowi (dalej jako ,,Zlecenie nadania Przesyłki" lub ,,Zlecenie"), zgodnie z informacją prezentowaną w Serwisie i na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
3.5 Usługodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z Polityką Prywatności stanowiącą integralny załącznik do niniejszego Regulaminu oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną w celu opisanym w punkcie 8 poniżej. Podanie danych osobowych na formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, niemniej stanowi warunek konieczny założenia Konta Użytkownika i korzystania z Serwisu Internetowego.
3.6 Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia Konta.
3.7 Użytkownik jako administrator danych osób będących odbiorcami przesyłek nadawanych za pośrednictwem Serwisu, w tym osób umieszczonych w książce adresowej utworzonej przez niego w ramach Konta jest zobowiązany do zapewnienia poprawności merytorycznej wprowadzanych danych i odpowiada za wszystkie ewentualne skutki wynikające z podania błędnych danych.
3.8 Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwość korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
3.9 Czynności zmierzające do założenia Konta, jak również inne czynności w ramach świadczonej Usługi prowadzenia Konta, mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.
3.10 Każdy Użytkownik Serwisu może korzystać z Usługi Zlecenia nadania Przesyłki za pośrednictwem Serwisu. Usługa świadczona jest przez czas oznaczony, do momentu wypełnienia i przesłania przez Użytkownika interaktywnego formularza Zlecenia za pośrednictwem Serwisu, na zasadach wskazanych w pkt. V niniejszego Regulaminu.
3.11 Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość wysłania do Usługodawcy wiadomości za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza.
3.12 Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu zakładania Konta. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji.
3.13 Usługodawca może uzgodnić z każdym Użytkownikiem indywidualne zasady świadczenia Usług.
3.14 Rejestrując Konto, Użytkownik oświadcza, że dane osobowe, materiały, logotypy, avatary i informacje znajdujące się na jego Koncie zostały zamieszczone zgodnie z prawem oraz nie naruszają jakichkolwiek praw oraz dóbr osób trzecich.

§4 PROCEDURA ORAZ ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

4.1 Usługodawca nie świadczy Usług w zakresie transportu, przewozu czy doręczania Przesyłek do adresatów. Usługodawca nie jest również drugą stroną umów w zakresie, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Użytkownik dokonując Zlecenia wchodzi w stosunki prawne (zawiera umowę) z Przewoźnikiem.
4.2 Usługodawca może działać w imieniu i na rzecz Przewoźnika, przy określonych czynnościach w ramach przyjęcia i realizacji Zlecenia, z wyjątkiem wykonania usługi w zakresie realizacji Zlecenia.
4.3 Zlecenie, zgodnie z informacjami w Serwisie może być realizowane przez dwóch lub większą liczbę Przewoźników, na poszczególnych etapach jego realizacji.
4.4 Usługodawca udostępnia wyłącznie infrastrukturę za pośrednictwem, której Użytkownik może Zlecić nadanie Przesyłki, jak również przeglądać informacje o Przewoźnikach oraz ich usługach.
4.5 W celu dokonania Zlecenia nadania Przesyłki, Użytkownik korzysta z interaktywnego formularza dostępnego w Serwisie (dalej jako ,,Formularz Zlecenia"), wypełniając pola oznaczone jako obowiązkowe. Wypełnienie i przesłanie za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu Formularza Zlecenia stanowi ofertę Użytkownika skierowaną do Przewoźnika, w zakresie zlecenia mu usługi przewozu i doręczenia Przesyłki na zasadach zgodnych z Regulaminem Przewoźnika.
4.6 Usługodawca informuje, że każdy z Przewoźników samodzielnie ustala zasady realizowania przez niego usług w zakresie przewozu i doręczenia Przesyłek, w tym w szczególności udostępniając we własnym zakresie stosowne dokumenty regulujące te zasady – Regulaminy Przewoźników czy listy towarów zabronionych. Każdy Użytkownik przed dokonaniem Zlecenia nadania Przesyłki, jest zobowiązany zapoznać się z zasadami świadczenia Usług przez wybranego Przewoźnika, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
4.7 Oprócz wymogów wskazanych w indywidualnie ustalonych przez Przewoźnika zasad, Usługodawca na stronach Serwisu, wskaże listę towarów, które nie mogą być objęte Zleceniem Nadania.
4.8 Użytkownik może z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu dokonać Zlecenia Nadania przesyłki wyłącznie do wartości nieprzekraczającej równowartość 100 (sto) Euro. Przesyłki powyżej wartości, o której mowa w zdaniu poprzednim, mogą być Zlecane wyłącznie po uprzednim indywidualnym ustaleniu z Usługodawcą.
4.9 Terminy podane na stronie 4-8 dni robocze są terminami zbliżonym, te terminy mogą być wydłózone w związku ze świętami lub dniami wolnymi w jednym lub innym kraju, z rewizją na granicy w jednym lub innym kraju lub w obu krajach, czynniki które nie spowodowane człowiekiem.
4.10 jeżeli wiadomo że paczka została utracona po prawidłowym przekazaniu jej dla Posylochka.pl sprawa o zwrot kosztów może trwać do 4 miesięcy.

§5 PŁATNOŚCI

5.1 Usługi świadczone przez Usługodawcę są odpłatne, a ich kosztami obciążany jest Użytkownik. Ceny podawane będą w złotych polskich i będą zawierały wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz inne opłaty.
5.2 Użytkownik dokonuje płatności za pomocą płatności elektronicznej z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznej zintegrowanej z Serwisem. Użytkownik dokonuje płatności, o której mowa w zdaniu poprzednim, w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin. W przypadku wybrania przez Użytkownika tzw. przelewu tradycyjnego, Użytkownik jest zobowiązany do dokonania płatności w terminie 3 (trzech) dni.
5.3 W przypadku braku płatności Użytkownika w terminie, o którym mowa w ppkt. 2 powyżej, Usługodawca w imieniu Przewoźnika może kontaktować się z Klientem w celu przypomnienia o płatności, w tym w szczególności za pośrednictwem wiadomości e-mail. W przypadku nieuiszczenia przez Użytkownika płatności w terminie, o którym mowa w ppkt. 2 oraz w dodatkowym 1-dniowym terminie, Przewoźnik jest uprawniony do odstąpienia od umowy świadczenia usługi objętej Zleceniem, co będzie skutkowało brakiem realizacji Zlecenia Użytkownika.
5.4 Obsługiwane płatności przez Agenta Rozliczeniowego nie jest związane z otwarciem rachunku bankowego i wszelkie operacje w nim dokonywane nie mają charakteru czynności bankowych w rozumieniu prawa bankowego.
5.5 Usługodawca przekaże Użytkownikowi elektroniczną fakturę obejmującą płatność, na podany w trakcie dodawania Zlecenia adres e-mail.
5.6 W przypadku nadpłaty na koncie Usługodawca Użytkownik może zażądać jej zwrotu. Jest ona zwracana na rachunek bankowy Użytkownika, który jest prowadzony w Polsce lub przekazem pocztowym na Jego dane teleadresowe. W przypadku, gdy nadpłata Użytkownika posiadającego konto firmowe, wynika z wystawienia mu faktury korygującej, warunkiem zwrotu nadpłaty jest potwierdzenie przez Użytkownika jej otrzymania.
5.7 Płatności przyjmuje i wystawia rachunki firma Posylochka Stanisław Kuklinowski na swoję konto .
5.8 Usługodawca może przewidzieć odrębne zasady w zakresie płatności dla Użytkowników będących Przedsiębiorcami.

§6 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

6.1 Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
6.2 Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania za pośrednictwem Serwisu lub przekazywania Usługodawcy danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach tych danych, a w szczególności zmiany danych podanych w ramach Konta lub innych danych niezbędnych do realizacji Usług Serwisu, jak również do realizacji Zlecenia.
6.3 Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
6.4 Zabronione jest kopiowanie lub powielanie jakiejkolwiek części Serwisu w całości bądź w części bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów Usługodawcy oraz innych Użytkowników.
6.5 Użytkownik jest zobowiązany do terminowej i pełnej opłaty wartości zamówionych towarów, wartości dostawy na magazyn Usługodawcy i innych opłat związanych z działalnością Usługodawcy.
6.6 Użytkownik do momentu odbioru towaru zobowiązany jest do przechowywania wszystkich dokumentów (rachunków, faktur, paragonów, potwierdzeń bankowych) potwierdzających zapłatę za towary i/lub usługi.
6.7 Użytkownik wyraża zgodę do zapłaty wszelkich odsetek i opłat, które są pobierane przez bankowe systemy płatności obsługujących płatności internetowe.
6.8 Użytkownik ma prawo do rezygnacji z zamówienia nie ponosząc odpowiedzialności pieniężnej tylko pod warunkiem, że uprzedzi zleceniodawce o braku mozliwosci wysłaina paczki nie z własnej winy.
6.9 W przypadku, gdy Użytkownik rezygnuje z zamówienia, które zostało przekazane do realizacji Usługodawca może nałożyć karę na rzecz Użytkownika w wysokości 12,00 PLN.
6.10 Użytkownik ponosi ryzyko za wybranego przez siebie Dostawcę, wielkość, kolor, dane techniczne i/lub inne właściwości i cechy towaru. Pracownik Biura Obsługi Klienta może zwrócić uwagę Użytkownika na obecność ryzyka związanego z Zamówieniem.
6.11 W przypadku samodzielnego zamawiania przez Użytkownika towarów, które przychodzą na magazyn Usługodawcy, Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia w formie elektronicznej dokumentów potwierdzających zakup towaru i ich wartość, w ciągu 10 dni licząc od momentu dostarczenia towaru na magazyn.
6.12 Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty za usługę, z własnego rachunku (-ów). Dane na fakturach i dowodach dostawy muszą być zgodne z podanymi w Serwisie przez Użytkownika.
6.13 Użytkownik zobowiązuje się (w razie konieczności) dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość.
6.14 Użytkownik zobowiązuje się do nie komunikowania się bezpośrednio z Dostawcami w kwestiach dotyczących Zleceń, które zostały zrealizowane w imieniu Użytkownika przez Pracowników Biura Obsługi. Przy zakupie towaru dla Użytkownika uczestnikami transakcji są Usługodawca i Dostawca, dlatego Użytkownik ma prawo do ubiegania się o informacje od Usługodawcy, który z kolej zwraca się z prośbą o informacje do Przewoźnika a następnie przekazuje informacje dla Użytkownika.
6.15 Użytkownik ma prawo za pośrednictwem Usługodawcy domagać się z swoich praw wynikających z przepisów Ochrony Praw Konsumenta.
6.16 W przypadku kiedy zleceniodawca zgodził się z regulaminem , nie wysłał paczki z własnej winy i nie opłaca nałożoną przez usługodawce kare o wysokości 12.00 zł po telefonicznym uprzedzeniu , usługodawca nakłada kare w 10 - cio krotym rozmierze od 1 szej kary i zleca pozyskanie kary komornikowi ,wszystkie opłaty związane z tym procesem opłaca ponoszący kare .

§7 PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY


7.1 Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
7.2 Zastosowanie i wywiązywanie się Przewoźnika z wszelkich obowiązków lub zobowiązań, w tym w szczególności z realizowanej w ramach świadczonych przez niego usług i zobowiązań wynikających z realizacji Zleceń, odpowiada wyłącznie ten podmiot.
7.3 Usługodawca względem Użytkownika ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, wyłącznie za szkodę poniesioną przez Użytkownika z winy umyślnej Usługodawcy. Odpowiedzialność Usługodawcy, w granicach dopuszczonych przez obowiązujące przepisy prawa, jest ograniczona do kwoty 400 (czterysta) złotych.
7.4 Usługodawca jest zobowiązany do zachowania poufności danych osobowych przekazanych przez Użytkownika i nieujawniania ich osobom trzecim chyba, że jest to niezbędne do spełnienia warunków niniejszego Regulaminu.
7.5 Usługodawca jest zobowiązany do realizacji zamówienia w dni robocze w ciągu 24 godzin licząc od momentu pojawienia się zlecenia w Serwisie oraz do poinformowania Użytkownika za pośrednictwem Serwisu o akceptacji zamówienia za pomocą zmiany statusu Zamówienia na „Zlecono" lub o odmowie zamówienia za pomocą zmiany statusu Zamówienie na „Odmówiono", jeśli z jakichś przyczyn Zamówienie nie może być zrealizowane.
7.6 Brak informacji zwrotnej od Użytkownika w czasie dłuższym niż 7 dni licząc od momentu wysłania do Użytkownika zapytania staje się podstawą do anulowania i przeniesienia Zamówienia w status "Odmówiono".
7.7 Na magazyn Usługodawcy mogą zostać przyjęte tylko Zamówienia, które były zamówione i opłacone przez Usługodawcę albo wcześniej zarejestrowane w Serwisie przez Użytkownika, jako usługa POSYLOCHKA SHOPPING.
7.8 Usługodawca w każdej chwili może zażądać od Użytkownika udokumentowania swojej tożsamości i/lub potwierdzić swoje prawo do korzystania z karty kredytowej za pomocą, której zostały opłacone towary i usługi Serwisu, a dokładnie: kopię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, oryginał i/lub kopię karty kredytowej, dzięki której nastąpiła opłata za towar i usługi, wraz z sześcioma ukrytymi cyframi na środku.
7.9 Usługodawca jest zobowiązany do pomocy Użytkowniku w zakresie ochrony praw konsumenta w ramach ich możliwości lub z udziałem Rzecznika Praw Konsumenta lub prawników, jeśli klient zamówi takie działania.
7.10 We wszystkich innych przypadkach, niewymienionych powyżej, Usługodawca zastrzega sobie prawo do kierowania się przepisami państwa polskiego i ogólnie przyjętymi zasadami prowadzenia działalności gospodarczej w UE.

§8 REKLAMACJE

8.1 Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Użytkowników będących Przedsiębiorcami zostaje wyłączona.
8.2 Roszczenia Użytkownika są przyjmowane w formie pisemnej lub za pomocą formularza dostępnego na osobistym koncie Użytkownika w Serwisie nie później niż 3 (trzy) dni robocze od momentu zauważenia wady. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych.
8.3 Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
8.4 W przypadku jakiegokolwiek sporu lub różnic, związanych z realizacją Regulaminu, Strony dołożą wszelkich starań, aby rozwiązać je w drodze negocjacji. Jeżeli spór nie może zostać rozwiązany w drodze negocjacji będzie on rozstrzygany w sposób przewidziany przez prawo.
8.5 Reklamacje dotyczące usług czy czynności wykonywanych przez Przewoźnika, powinny być zgłaszane do Przewoźnika i w procedurze przewidzianej przez tego Przewoźnika. Usługodawca może udzielić Użytkownikowi wsparcia w celu prawidłowego skierowania reklamacji w zakresie działań Przewoźnika.
8.6 Jeżeli którykolwiek punkt niniejszego Regulaminu nie jest zrozumiały, powinien być interpretowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z uwzględnieniem interesu Stron, przy czym pozostała część Regulaminu obowiązuje w całości. Istniejąca praktyka traktowania stron lub inne podobne działania nie mogą być przyczyną zmian w niniejszej Umowie.
8.7 We wszystkich innych sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego.

§9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1 Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1 Regulamin jest dostępny w języku polskim.
10.2 Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą w związku z korzystaniem z Serwisu jest prawo polskie, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego o zleceniu, chyba, że obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.
10.3 Klient powinien archiwizować na trwałym nośniku we własnym zakresie informacje o dokonywanych przez niego zamówieniach za pomocą Serwisu.
10.4 Usługodawca może również przedstawić zmiany Regulaminu Użytkownikom posiadającym Konto do zapoznania się oraz akceptacji przy logowaniu do Konta Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmiany Regulaminu umowa świadczenia usługi prowadzenia Konta ulega rozwiązaniu z upływem 14 dni od tej odmowy akceptacji, chyba że w tym czasie Użytkownik dokonana akceptacji.
10.5 Zmiany Regulaminu dotyczące Użytkowników będących Przedsiębiorcami, wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu.